PRIVATUMO POLITIKA

 

Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „AKM grupė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, juridinio asmens kodas 305922138, buveinės registracijos adresas: Gaisrinės g. 10, Musninkai, Širvintų raj., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – mes, Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės https://vienuoliuakmenys.lt/  (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.

1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų prekių ir paslaugų pirkėjai, Interneto svetainės vartotojai, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų veikla bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje, perkant prekes ir paslaugas ir kitais asmens duomenų pateikimo atvejais ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.3. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nepirkti mūsų prekių ir paslaugų.

2.4. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.

Asmens duomenų tvarkymas prekių ir paslaugų pardavimo tikslais

3.1. Mes nuotoliniu būdu, per Interneto svetainę, parduodame laidojimo ir kitoms reikmėms skirtus akmens dirbinius, akmens plokštes, paminklus, su kapavietės įrengimu susijusius taikomuosius gaminius, šių prekių gamybos, dizaino ir projektavimo paslaugas, o tai pat kitas paslaugas (toliau – prekės ir paslaugos) ir dėl to turime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais su prekių ir paslaugų pardavimu susijusiais tikslais:

3.1.1. Internetinės pirkėjo paskyros (klientų paskyrų) administravimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

3.1.2. Sutarčių dėl prekių ir paslaugų pirkimo – pardavimo su klientais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

3.1.3. Bendradarbiavimo sutarčių su tiekėjais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį).

3.2. Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi sutarties vykdymui arba mums taikomos teisinės prievolės vykdymui, asmens duomenų pateikimas yra būtinas, jų nepateikus mes negalėsime Jums parduoti prekių ir paslaugų.

3.3. Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi tokie tiesiogiai iš klientų gauti asmens duomenys (priklausomai nuo tikslo asmens duomenys tvarkomi skirtinga apimtimi):

3.3.1. Juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

3.3.2. Fizinio asmens vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir prekių pristatymo vietos adresas, informacija apie įsigytas prekes ir paslaugas;

3.3.3. Informacija apie apsilankymą Svetainėje (sesijos data, laikas, turinys);

3.3.4. Kita konkrečioms paslaugoms suteikti reikalinga informacija (pvz., prekių apipavidalinimui skirti asmens vardas ir pavardė, gimimo ir mirties datos, kt.).

3.4. Prie šiais tikslais tvarkomų asmens duomenų bus sudaryta prieiga IT aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

3.5. Jūsų atsiskaitymo / banko duomenys nėra renkami ir tvarkomi. Tai atlieka mokėjimo paslaugas teikiančios įmonės jų patvirtintų privatumo politikų nustatyta tvarka. Šios Privatumo politikos redakcijos galiojimo metu mokėjimo paslaugas teikia OPAY, duomenis apie duomenų tvarkytoją UAB „Opay Solutions“, į.k. 302664558, galite rasti jų svetainėje adresu https://opay.lt/duomenu-tvarkymo-politika/

Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimų valdymo tikslu

4.1. Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas prekes ir paslaugas, mes galime būti priversti tvarkyti tokius iš Jūsų gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu:

4.1.1. Fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas;

4.1.2. Kiti šiame kontekste būtini duomenys.

4.2.  Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas.

4.3. Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, o jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones ir teisininkus, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai.

Asmens duomenų tvarkymas buhalterinės apskaitos tikslu

5.1. Tuo atveju, jei įsigyjate mūsų prekes ar paslaugas, mes buhalterinės apskaitos tikslais tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

5.1.1. Fizinio asmens vardas ir pavardė;

5.1.2. Adresas, el.pašto adresas, telefono numeris.

5.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas ir c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.

5.3. Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

Asmens duomenų saugojimo tvarka

6.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

6.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.Asmens duomenų tvarkymo tikslasSaugojimo terminas
 1.Buhalterinė apskaita10 metų nuo buhalterinės apskaitos dokumento išrašymo
 2.Klientų paskyrų administravimas3 metus nuo paskutinio prisijungimo
 3.Sutarčių dėl prekių ir paslaugų įsigijimo sudarymas ir vykdymas5 metai nuo dalykinių santykių pabaigos

6.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

6.5. Tuo atveju, jei tam tikri jūsų duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti , vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

 

Jūsų teisės

7.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

7.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu islandijos@vienuoliuakmenys.lt, paštu, adresu Gaisrinės g. 10, Musninkai, Širvintų raj., Lietuvos Respublika, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.

Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

8.1. Jei turite su Internetinės parduotuvės veikla ar asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@projektaivisiems.lt.

8.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

Informacija apie naudojamus slapukus

9.1. Jums lankantis Interneto svetainėse, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

9.2.  Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėse bei tobulinti pačias Interneto svetaines.

9.3. Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainių lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali būti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainių administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę. Naudodami slapukus renkame duomenis apie prekių ir paslaugų įsigijimą, Interneto svetainės naudojimą.

9.4. Detali informacija apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
eu_cookies_barSlapukas, skirtas užfiksuoti pasirinkimus dėl slapukų.Davus sutikimą dėl slapukų1 metaiUnikalus ID numeris
wp_woocommerce_sessionSlapukas, suteikiantis Lankytojui kodą, skirtą atpažinti vartotoją, surasti jo krepšelio duomenis.Įeinant į Interneto svetainę48 valandosUnikalus Lankytojui suteiktas kodas
pll_languagePasirinkimo dėl lankytojo kalbos išsaugojimas.Įeinant į Interneto svetainę2 metaiPasirinkta kalba
wordpress_logged_inSlapukas, skirtas atpažinti prisijungusį vartotojąPrisijungus prie paskyros1 metaiUnikalus prisijungusio vartotojo kodas
woocommerce_cart_hashInformacijos apie Lankytojo krepšelį Internetinėje parduotuvėje išsaugojimas.Įeinant į Interneto svetainę 1 metaiUnikalus Lankytojo krepšelio numeris
woocommerce_items_in_cartNustatymas, ar nurodyti prekių skaičių krepšelyje.Įeinant į Interneto svetainę 1 metaiŽymuo, ar yra prekių krepšelyje
XSRF-TOKENSlapukas, užtikrinantis apsaugą nuo automatinio formų tvirtinimoPaspaudus paieškos pasirinkimą24 valandos Unikalus autentifikacijos numeris
_gaGoogle slapukas, skirtas „google analytics“ funkcijai vykdytiĮeinant į Interneto svetainę 2 metai Unikalus kliento ID numeris
laravel_sessionSlapukas, naudojamas vartotojo seansui identifikuoti. Šis slapukas sukurtas siekiant užkirsti kelią svetainių užklausų klastojimui.  Įeinant į Interneto svetainę2 valandos  Unikalus autentifikacijos numeris

9.5. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainių funkcijų.

Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

10.1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:

10.1.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

10.1.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

10.1.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

10.1.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu prašymu.

10.2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

10.3. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija. 

Baigiamosios nuostatos

11.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainių naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

11.3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėse dienos.

11.4. Jei naudositės Interneto svetainė, įsigysite prekes ir paslaugas po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.

 

Privatumo politikos versijos data: 2022 m. gegužės 11 d.